राजर्षी नियतकालिक

संपादक मंडळ 

अध्यक्ष  : डॉ विलास पाटील 

संपादक : डॉ. दीपक गायकवाड