Contact

Department of Marathi
Shri Shahu Mandir Mahavidyalaya, Parvati,Pune - 411 009 Maharashtra, India.
Department of Marathi


Mob. No. & Email 

Prin. Dr. Shobha Ingawale -     020-24221424  E-mail:  principal_ssmmpune@yahoo.in

Dr. Madhavi Kharat -       0 9881546884 E-mail:  madahvikharat@gimail.com

Dr. Deepak Gaikwad-            0 9049097037 E-mail:  drdeepakssmm@gmail.com